Ý nghĩa của từ khách thể là gì:

khách thể nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ khách thể. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khách thể mình

1.

26   13

Khách thể


thế giới bên ngoài, độc lập với ý thức của con người, về mặt là đối tượng nhận thức của con người, với tư cách là chủ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

28   18

khách thể


khách thể của quan hệ pháp luật là cái mà các chủ thể luôn luôn hướng tới nhằm đạt được
puml.lmuq trên 2014-01-21

3.

23   17

khách thể


Đối tượng nhận thức và tác động của chủ thể, tức là của con người có ý thức và ý chí.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4.

4   1

khách thể


Khách thể là những lợi ích mà các bên chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó,có thể là lợi ích vật chất hoặc tinh thần hoặc cả hai.
Danh Luật trên 2016-10-04

5.

9   6

khách thể


Khách thể là những đối tượng của nhận thức và tác Động đến chủ thể
Khách thể của Vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội đang được pháp luật bảo vệ và đang bị xâm hại.
Ví dụ như theo Tội phạm phạm tội cướp tài sản(Điều 133 BLHS ) xâm phạm quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu thì khách thể của nó là quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu
Huỳnh Hương trên 2015-03-17

6.

7   6

khách thể


d. Đối tượng nhận thức và tác động của chủ thể, tức là của con người có ý thức và ý chí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7.

8   9

khách thể


d. Đối tượng nhận thức và tác động của chủ thể, tức là của con người có ý thức và ý chí.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của khách thể
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< khách quan khách tình >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa