Ý nghĩa của từ co worker là gì:

co worker nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ co worker Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa co worker mình

1.

0   0

co worker


Danh từ: đồng nghiệp, những người làm việc chung một dự án, người phụ tá,...
Ví dụ: Anna là người cộng tác với tôi ở bộ phận tài chính, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. (Anna is my co-worker in financial department, she helps me a lot.)
 nga (Ngày 08 tháng 11 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của co worker
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< yield strength ca chiu sa >>