Ý nghĩa của từ oán ghét là gì:
oán ghét nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ oán ghét. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oán ghét mình

1

0   0

oán ghét


Căm giận và chán ghét đến tột độ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

oán ghét


đg. Căm giận và chán ghét đến tột độ.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

oán ghét


đg. Căm giận và chán ghét đến tột độ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Oán ghét


oán giận và căm ghét oán ghét bọn giặc đến tận xương tuỷ
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của oán ghét
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oái oăm oắt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa