Ý nghĩa của từ ma là gì:
ma nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ ma. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ma mình

1

1   0

Ma


Ma có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: Ma - một khái niệm về phần phi vật chất của một người hoặc động vật đã chết. Ma trơi - hiện tượng ánh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

ma


Trong tiếng Việt, ma ý chỉ những linh hồn (người, động vật...) đã chết nhưng lại tồn tại ở thế giới người đang sống. Tuỳ theo từng quốc gia và văn hoá của họ mà có sự miêu tả về ma khác nhau. Có thể là bóng trắng mờ mờ cũng có thể là xác sống
Banana - Ngày 10 tháng 3 năm 2019

3

0   1

ma


Người đã chết. | : ''Thây '''ma'''.'' | : ''Hồn '''ma'''.'' | : ''Đi đưa '''ma'''.'' | : ''Đám '''ma'''.'' | : ''Làm '''ma''' (làm đám ma).'' | Sự hiện hình của ngư [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   1

ma


I d. 1 (kết hợp hạn chế). Người đã chết. Thây ma*. Hồn ma. Đi đưa ma. Đám ma*. Làm ma* (làm đám ma). 2 Sự hiện hình của người chết, theo mê tín. Sợ ma không [..]
Nguồn: vdict.com

5

0   1

ma


I d. 1 (kết hợp hạn chế). Người đã chết. Thây ma*. Hồn ma. Đi đưa ma. Đám ma*. Làm ma* (làm đám ma). 2 Sự hiện hình của người chết, theo mê tín. Sợ ma không [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

0   1

Ma


người đã chết, đã thuộc về cõi âm đi đưa ma sự hiện hình của người chết, theo mê tín trẻ con hay sợ ma đi đêm lắm [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

0   1

Ma


khoảng (không gian, thời gian)
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

8

0   1

MA


Masters degree: Bằng Thạc sĩ
Nguồn: hotcourses.vn


Thêm ý nghĩa của ma
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quay quanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa