Ý nghĩa của từ gts là gì:
gts nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gts Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gts mình

1

0   0

gts


1. Ghi tắt của cụm từ "General Test Support" (hỗ trợ kiểm tra tổng quát"
2. Ghi tắt của cụm từ "Ground Test System" (hệ thống kiểm tra mặt đất)
3. Ghi tắt của cụm từ "Generic Threat Simulator" (trình mô phỏng mối đe doạ chung)
4. Ghi tắt của cụm từ "Gas transfer system" (hệ thống chuyển khí)
5...
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của gts
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ntt iucn có >>