Ý nghĩa của từ attractive là gì:
attractive nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ attractive. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa attractive mình

1

3   2

attractive


hấp dẫn
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

1   2

attractive


Hút. | : '''''attractive''' force'' — lực hút | Thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ; có duyên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   2

attractive


[ə'træktiv]|tính từ hútattractive force lực hút thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ; có duyênChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của attractive
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< attraction attribution >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa