Ý nghĩa của từ archery là gì:

archery nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ archery. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa archery mình

1.

1   0

archery


Sự bắn cung; thuật bắn cung. | Cung tên (của người bắn cung). | Những người bắn cung (nói chung).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   0

archery


bắn cung
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của archery
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< duelliste durer >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa