Ý nghĩa của từ archery là gì:
archery nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ archery. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa archery mình

1

1   0

archery


Sự bắn cung; thuật bắn cung. | Cung tên (của người bắn cung). | Những người bắn cung (nói chung).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

archery


bắn cung
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của archery
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< duelliste durer >>