Ý nghĩa của từ Anh nuôi là gì:

Anh nuôi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh nuôi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh nuôi mình

1.

2   0

Anh nuôi


(Khẩu ngữ) quân nhân làm cấp dưỡng trong quân đội.
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Anh nuôi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Anh quân Anh kiệt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa