Ý nghĩa của từ phấn đấu là gì:
phấn đấu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phấn đấu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phấn đấu mình

1

14   7

phấn đấu


Gắng sức bền bỉ nhằm đạt tới mục đích cao đẹp. Phấn đấu trở thành một chuyên gia giỏi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

12   9

phấn đấu


cố gắng, bền bỉ thực hiện nhằm đạt tới mục đích cao đẹp đã đề ra phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc
Nguồn: tratu.soha.vn

3

10   10

phấn đấu


đg. Gắng sức bền bỉ nhằm đạt tới mục đích cao đẹp. Phấn đấu trở thành một chuyên gia giỏi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phấn đấu". Những t [..]
Nguồn: vdict.com

4

7   9

phấn đấu


đg. Gắng sức bền bỉ nhằm đạt tới mục đích cao đẹp. Phấn đấu trở thành một chuyên gia giỏi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phấn đấu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phản đề phất >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa