Ý nghĩa của từ nice work là gì:
nice work nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nice work Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nice work mình

1

5   3

nice work


Đây là câu nói tạo động lực cũng như một lời khen nhằm thúc đẩy năng suất lao động và cũng là sự ghi nhận cho nỗ lực của người đó. Nó có nghĩa là "làm tốt lắm". Đồng nghĩa với các cụm từ trong tiếng Anh như "good job", "good work", "well done",...
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nice work
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kcj vuốt đuôi >>