Ý nghĩa của từ impendency là gì:
impendency nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ impendency Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa impendency mình

1

0   0

impendency


Tình trạng sắp xảy đến, tình trạng sắp xảy đến trước mắt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của impendency
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jin jihad >>