Ý nghĩa của từ hư không là gì:
hư không nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ hư không. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hư không mình

1

10   8

hư không


nếu nói Hư Không là không có thật vậy tất cả vạn vật trên thế gian này có được là từ đâu .Vì Hư Không nó là vô tướng vì nó không có hình thể cho nên mới gọi là không ,vậy nói có không khí không nếu nói không vậy mình thở bằng cái gì cho nên vì vậy kết luận rằng Hư Không thật có chứ không phải không có Hư Không có nghĩa là trùm khắp tất cả vạn vật trên thế gian này .
Nguyen Tu - Ngày 07 tháng 7 năm 2015

2

11   10

hư không


Không có thực. | : '''''Hư không''' đặt để nên lời (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

7   6

hư không


Có có không không hoá hư không
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 3 năm 2015

4

1   1

hư không


Rỏ rằng cái ta không nhận biết, không thấy được, không giữ được là cái "hư Không", nhưng ở tâm đạo "hư không" là cách nhìn thấy, cách đặt dể giá trị và tâm thức của một người đối với mọi chuyện, mọi vật chung quan. "Hư Không" là thứ không giá trị gì trong ý nghĩ, trong cái biết, cái định quan nơi con người.
Chốn "hư không" không phải là nơi trống rổng của vật thể mà là cái trống rổng của tâm thức không bị bối cảnh cuộc đời chi phối.
Vậy "hư không" là thế giới của ý niệm, của tư tưởng, của nhận thức. Muốn vào thế giới hư không bạn phải trở thành hư không để có thể sống trong cái hư không, cái hư không là cái có thể có được, cái không có trong thế giới hư không là ý tưởng và giá trị do ý nghĩ đưa ra để dật để trên cảnh tình của hình hài vật thể.
MTBui - Ngày 13 tháng 5 năm 2019

5

0   0

hư không


Hư không (hư vô) là không có gì (không có không gian, thời gian, vật chất, ...). Nếu từ trước vô cùng đã không có gì thì vĩnh viễn sẽ không có gì. Chắc chắn phải có tất cả nơi "Chủ thể" cả hư không thì Chủ thể mới tạo ra tất cả.
Sosss - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

6

8   9

hư không


Không có thực : Hư không đặt để nên lời (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

9   10

hư không


hoàn toàn không có thật, không có gì cả cõi hư không những âm thanh be bé, mơ hồ, gần như hư không Đồng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

7   8

hư không


hư không không phải là khôn ghiện hữu, nhưng ý muốn nói là co nhưng cuối cùng vẫn không có gì cả, chỉ là không có.
k'bông - Ngày 27 tháng 4 năm 2015

9

8   12

hư không


hư không hoàn toàn ko có thật trên đời
phan vi oanh - Ngày 11 tháng 10 năm 2014

10

4   9

hư không


Không có thực : Hư không đặt để nên lời (K).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hư không". Những từ có chứa "hư không": . hư không như không
Nguồn: vdict.com

11

4   12

hư không


ākāsa (nam), tārakāpatha (nam), gagana (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của hư không
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tế bào tằng tổ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa