Ý nghĩa của từ feeling là gì:
feeling nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ feeling. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa feeling mình

1

0   0

feeling


Sự sờ mó, sự bắt mạch. | Sự cảm thấy; cảm giác, cảm tưởng. | : ''a '''feeling''' of pain'' — cảm giác đau đớn | : ''to have a '''feeling''' of safety'' — có c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

feeling


sự cảm thấy, sự nhận thấy~ of bottom sự cảm thấy đáy (bắt đầu quá trình biến dạng sóng vào vùng nước nông)
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

0   0

feeling


Danh từ: cảm xúc, cảm giác, tâm trạng,...
Ví dụ 1: Cảm xúc của bạn như thế nào sau khi xem phim Avenger? (How is your feeling after watching Avenger?)
Ví dụ 2: Diễn tả tâm trạng của bạn trong ba từ khi thấy cảnh này. (Describe your feeling within 3 words when encounterring this situation).
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019


Thêm ý nghĩa của feeling
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< powdering pouring >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa