Ý nghĩa của từ Cung cấm là gì:
Cung cấm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cung cấm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cung cấm mình

1

0   0

Cung cấm


(Từ cũ) cung vua ở, được canh phòng cẩn mật (nói kháI quát) không được tự do ra vào nơi cung cấm Đồng nghĩa: cấm cung
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Cung cấm


Cụm từ "cung cấm" là một danh từ được dùng chủ yếu ở những nơi sang trọng như hoàng cung, nơi vua hay hoàng hậu ở (thời xưa) có ý nghĩa là nơi được canh phòng nghiêm ngặt
Ví dụ: Ngươi không được phép bước chân vào cung cấm
la gi - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Cung cấm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cung kính Cung cúc >>