hanhchinh.com.vn

Website:http://hanhchinh.com.vn
Vote-up nhận được52
Vote-down nhận được26
Điểm:27 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (6)

1.

35   11

Giám sát


chỉ hoạt động quan sát, theo dõi xem xét các cơ quan quyền lực nhà nước tòa án, tổ chức xã hội công dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước , các đ [..]
Nguồn: hanhchinh.com.vn

2.

9   5

Chức năng


Là thuật ngữ dùng để chỉ phương diện hoạt động chủ yếu của tổ chức , cá nhân hay phương diện tác động của một loại hình công cụ được xác định [..]
Nguồn: hanhchinh.com.vn

3.

7   10

Cơ quan


là thuật ngữ được sử dụng để : chỉ một thiết chế tổ chức hoạt động độc lập,được trang bị cơ sở vật chất phù hợp để đảm bảo cho hoạt đ [..]
Nguồn: hanhchinh.com.vn

4.

1   0

Công chức


Là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức vụ thường xuyên , làm việc trong cơ quan nhà nước ( không c [..]
Nguồn: hanhchinh.com.vn

5.

0   0

Dịch vụ công


là thuật ngữ chỉ những hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc các tổ chức xã hội, tư nhận được nhà nước ủy quyền đê thực hiện nhiệm vụ [..]
Nguồn: hanhchinh.com.vn

6.

0   0

Công sản


Là thuật ngữ chỉ tài sản công bao gồm tất cả tài sản thuộc sở hữu toàn dân , do nhà nước thống nhất quản lý để sử dụng vào mục đích phục vụ lợi [..]
Nguồn: hanhchinh.com.vn