Ý nghĩa của từ team building là gì:

team building nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ team building. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa team building mình

1.

1   0

team building


Nghĩa là xây dựng nhóm. Tức chỉ các hoạt động, trò chơi theo hình thức làm việc nhóm (bao gồm từ 2 người trở lên cùng hợp sức lại với nhau). Những trò này sẽ giúp mọi người gắn kết nhiều hơn hay có thể phát huy hết tinh thần đoàn kết cũng như là phát triển kĩ năng làm việc nhóm ở mỗi người.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)

2.

0   1

team building


Là một hoạt động ngoài trời thường được các công ty tổ chức nhằm tăng cường tình thần đoàn kết trong nhóm. Sau các hoạt động này, từng cá nhân sẽ biết cách rút kinh nghiệm về thái độ và hành vi của mình vì mục tiêu chung của cả nhóm nói riêng và của công ty nói chung.
 thanhthu (Ngày 09 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của team building
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< 1D Diễm Quỳnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa