Ý nghĩa của từ supposed là gì:

supposed nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ supposed. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa supposed mình

1.

0   0

supposed


| Cho là nó có, coi như là đúng. | : ''his '''supposed''' brother'' — người mà ta cho là em anh ta | Chỉ là giả thiết, chỉ là tưởng tượng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

supposed


Tính từ: được cho là
Ví dụ: Người mà được cho là giáo viên của khóa này thực ra là nhân viên của trường làm việc ở thư viện. (The supposed teacher for this course was really a staff who worked at library).
Động từ (ở quá khứ): cho rằng, giả sử, đòi hỏi
Ví dụ: Tôi đã cho rằng cô ấy sẽ đến nhưng không. (I supposed she would come but she did not).
 nga (Ngày 06 tháng 11 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của supposed
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< supposedly sprayey >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa