Ý nghĩa của từ quy trình là gì:

quy trình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ quy trình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quy trình mình

1.

1   0

Quy trình


Cách thức cụ thể để tiến hành một hoạt động hay một quá trình . Quy trình xác định đầu vào, đầu ra của quá trình và cách thức để biến đầu vào thàn [..]
Nguồn: vietcert.org

2.

1   1

quy trình


Chương trình đã được quy định: Làm việc trái quy trình là phạm kỷ luật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3.

0   0

Quy trình


trình tự phải tuân theo để tiến hành một công việc nào đó quy trình sản xuất quy trình thiết kế
Nguồn: tratu.soha.vn

4.

0   0

Quy trình


Cách thức cụ thể để tiến hành một hoạt động hay một quá trình . Quy trình xác định đầu vào, đầu ra của quá trình và cách thức để biến đầu vào thàn [..]
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

5.

0   1

quy trình


Chương trình đã được quy định. | : ''Làm việc trái '''quy trình''' là phạm kỷ luật.'' | Thứ tự các bước tiến hành trong một quá trình sản xuất. | : '''''Qu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6.

0   1

quy trình


Chương trình đã được quy định: Làm việc trái quy trình là phạm kỷ luật.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quy trình
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< quy công quy củ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa