Ý nghĩa của từ ki mu chi là gì:

ki mu chi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ki mu chi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ki mu chi mình

1.

1   1

ki mu chi


kimuchi hay kimochi
'Kimochi' là một từ tiếng Nhật có nghĩa là 'cảm giác', 'tâm trạng' hoặc cảm giác ".
A good feeling is 'kimochi ii' and a bad feeling is 'kimochi warui'
(Một cảm giác tốt là 'kimochi ii' và cảm giác xấu là 'kimochi warui' )
 gracehuong (Ngày 19 tháng 8 năm 2013)

2.

0   0

ki mu chi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 nga (Ngày 08 tháng 11 năm 2018)   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của ki mu chi
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ky hieu ^^ mirotic >>