Ý nghĩa của từ giờ chính quyền là gì:

giờ chính quyền nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ giờ chính quyền. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giờ chính quyền mình

1.

0   0

giờ chính quyền


Thời gian các cơ quan Nhà nước làm việc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

giờ chính quyền


Thời gian các cơ quan Nhà nước làm việc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giờ chính quyền". Những từ có chứa "giờ chính quyền" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . quyền chức quyền quyền hành tam quyền phân lập khí qu [..]
Nguồn: vdict.com

3.

0   0

giờ chính quyền


Thời gian các cơ quan Nhà nước làm việc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của giờ chính quyền
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< tốt bổng tống đạt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa