Ý nghĩa của từ dumb là gì:

dumb nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ dumb. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dumb mình

1.

0   0

dumb


Câm, không nói. | : ''deaf and '''dumb''''' — câm và điếc | : '''''dumb''' show'' — tuồng câm | Câm, không kêu. | : ''this piano has several '''dumb''' notes'' — chiếc đàn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

dumb


Tính từ: câm, không lên tiếng, không nói, không có tiếng nói
VÍ dụ 1: Chúng tôi gây quỹ cho những người khuyết tật như câm, điếc, mù,... (We make fund for disable people who are dumb, deaf, blind,...)
Ví dụ 2: Anh ta là người không có tiếng nói trong lớp chỉ vì nhà nghèo. (He is a dumb person in class because he is poor.)
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của dumb
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< old-womanish offishness >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa