Ý nghĩa của từ công ty tnhh mtv là gì:
công ty tnhh mtv nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ công ty tnhh mtv. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa công ty tnhh mtv mình

1

2   0

công ty tnhh mtv


Là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
gracehuong - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

2

0   1

công ty tnhh mtv


Đầu tiên, công ty tnhh (trách nhiệm hữu hạn) nghĩa là công ty có cấu trúc doanh nghiệp và tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Công ty tnhh có thể có 1 hoặc 2 thành viên trở lên. Vậy, công ty tnhh mtv là công ty tnhh 1 thành viên, trong đó chủ sở hữu sẽ chịu mọi trách nhiệm về khoản nợ và tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ ban đầu
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 4 năm 2019

3

0   2

công ty tnhh mtv


là viết tắt của: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên công ty TNHH không vượt quá năm mươi;

Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phần vốn góp của thành viên công ty TNHH chỉ được chuyển nhượng theo các quy định chặt chẽ quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH có hai loại hình:

- Công ty TNHH một thành viên:

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá năm mươi.

- Công ty TNHH một thành viên: Là loại hình công ty TNHH do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
nghiemmailan - Ngày 30 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của công ty tnhh mtv
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ls qh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa