Ý nghĩa của từ az là gì:

az nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ az Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa az mình

1.

2   2

az


1. viết tắt của ''absolute zero'' dùng trông ngôn ngữ vật lý có nghĩa nhiệt độ thấp nhất về mặt lý thuyết có thể đạt được, mà tại đó các hạt cấu thành vật chất sẽ được năng lượng thấp nhất tuyên bố sẵn; số không của nhiệt độ nhiệt động lực học; số không trên thực tế quy mô quốc tế của nhiệt độ: tương đương với -273,15 ° C hoặc -459,67 ° F.
 thanhthanh (Ngày 28 tháng 7 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của az
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< kitô jolie >>