Ý nghĩa của từ artemisia là gì:
artemisia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ artemisia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa artemisia mình

1

0   0

artemisia


Cây ngải.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

artemisia


Có thể xuất phát từ tên nữ thần Hy Lạp: Artemis chăng?
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 7 năm 2018


Thêm ý nghĩa của artemisia
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< seer artery >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa