Ý nghĩa của từ apostrophe là gì:
apostrophe nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ apostrophe. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa apostrophe mình

1

1   0

apostrophe


Hô ngữ. | Dấu lược. | Hô ngữ. | Lối gọi cộc lốc bất nhã. | Dấu lược.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

apostrophe


[ə'pɔstrəfi]|danh từ (ngôn ngữ học) hô ngữ dấu lược, dấu móc lửng ( ' )Chuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

apostrophe


(Ngôn ngữ học) hô ngữ, dấu lược, dấu móc lửng( ' )
Sofia - Ngày 27 tháng 2 năm 2016


Thêm ý nghĩa của apostrophe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< apostle dirimant >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa