Ý nghĩa của từ am pm là gì:
am pm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ am pm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa am pm mình

1

1   0

am pm


AM và PM tuy đúng là có ý nghĩa như trên nhưng lại xuất phát từ tiếng Latin. AM được viết tắt từ cụm “Ante Meridem” (Before Midday) và PM thì được viết tắt từ cụm “Post Meridem” (After Midday). AM và PM được dùng trong tiếng Anh bắt đầu từ thế kỷ XVII.
wisces - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

0   0

am pm


AM: ban ngày (12h đêm đến 12h trưa)
PM: ban đêm (12h trưa đến 12h đêm)
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

0   0

am pm


Đây là 2 từ chỉ thời gian của tiếng Anh. Cụ thể:

Am: chỉ giờ buổi sáng, từ 12 giờ đêm đến 12h trưa
Pm: chỉ giờ buổi chiều tối, từ 12h trưa đến 24h đêm.
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của am pm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nz anw >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa