Ý nghĩa của từ above and beyond là gì:
above and beyond nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ above and beyond. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa above and beyond mình

1

4   1

above and beyond


là một thành ngữ trong tiếng anh mang nghĩa là nhiều hơn, thêm vào...
ví dụ The number of hours she puts into her job is definitely above and beyond the call of duty. nghĩa là số giời làm việc của cô ấy chắc chắn vượt mức được mong đợi
Minhthuy123 - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

1   0

above and beyond


"nhiều hơn và hơn thế nữa"

-he paid her above and beyond her official salary
(anh ta trả nhiều hơn mức lương chính thức của cô ta)
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của above and beyond
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bản ts airblade >>