Ý nghĩa của từ Vượt rào là gì:

Vượt rào nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vượt rào. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vượt rào mình

1.

0   0

Vượt rào


như phá rào.
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Vượt rào


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của Vượt rào
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Vượt ngục Vượt trội >>