Ý nghĩa của từ Sân tâm là gì:

Sân tâm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sân tâm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sân tâm mình

1.

0   0

Sân tâm


A heart of anger.
Nguồn: buddhismtoday.com


Thêm ý nghĩa của Sân tâm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Sân si Sầu muộn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa