Ý nghĩa của từ Sân tâm là gì:
Sân tâm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sân tâm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sân tâm mình

1

0   0

Sân tâm


A heart of anger.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Sân tâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sân si Sầu muộn >>