Ý nghĩa của từ Cơ trưởng là gì:
Cơ trưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cơ trưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cơ trưởng mình

1

6   2

Cơ trưởng


1. Là một danh từ chỉ người đứng đầu quản lý tổ bay và chịu trách nhiệm chính trong mộy chuyến bay.
2. Từ này còn có một cách hiểu khác mà giới trẻ hay dùng để gọi những cô gái có sức hút, chịu nhảy, quẩy sung trong các bar, club.
bao - Ngày 14 tháng 10 năm 2018

2

3   3

Cơ trưởng


người phụ trách tổ lái và chịu trách nhiệm chính trong một chuyến bay.
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Cơ trưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cơ trơn Cơ vân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa