Ý nghĩa của từ Công nguyên là gì:
Công nguyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Công nguyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Công nguyên mình

1

1   0

Công nguyên


(thường viết tắt CN) mốc để tính thời gian theo công lịch (lấy năm Chúa Jesus ra đời theo truyền thuyết làm năm bắt đầu) những năm đầu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Công nguyên


- Công Nguyên, trong đó: Công là Công giáo; Nguyên là niên đại là kỉ nguyên bắt đầu bằng năm theo truyền thống được cho là năm sinh của Chúa Giêsu. Các năm trước đó được gọi là trước Công Nguyên hay trước Tây lịch còn những năm sau ngày Chúa ra đời gọi là Sau Công Nguyên.
- Năm 2019 sẽ là năm thứ 2019 của Công nguyên hay của Anno Domini; năm thứ 19 của thiên niên kỷ thứ 3 và của thế kỷ 21; và năm thứ 10 của thập niên 2010.
nga - Ngày 23 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của Công nguyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Công nghệ xanh Công nghệ tri thức >>