Ý nghĩa của từ Arigatõ là gì:
Arigatõ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Arigatõ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Arigatõ mình

1

0   0

Arigatõ


有難う  Cám ơn một cách thông thư?ng.
Nguồn: aiki-viet.com.vn


Thêm ý nghĩa của Arigatõ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Aite Ashi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa