Ý nghĩa của từ An Hoà là gì:

An Hoà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ An Hoà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa An Hoà mình

1.

0   0

An Hoà


Vũng nằm giữa hai dải đất nhô ra biển: Thuận An ở phía bắc và Thanh Long ở phía nam, thuộc huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đà Nẵng. Trong vũng có đầm sông B [..]
Nguồn: vdict.com

2.

0   0

An Hoà


Vũng nằm giữa hai dải đất nhô ra biển: Thuận An ở phía bắc và Thanh Long ở phía nam, thuộc huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong vũng có đầm sông B [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của An Hoà
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< An Châu An Khê >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa