Ý nghĩa của từ An Hoà là gì:
An Hoà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ An Hoà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa An Hoà mình

1

0   0

An Hoà


Vũng nằm giữa hai dải đất nhô ra biển: Thuận An ở phía bắc và Thanh Long ở phía nam, thuộc huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đà Nẵng. Trong vũng có đầm sông B [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

An Hoà


Vũng nằm giữa hai dải đất nhô ra biển: Thuận An ở phía bắc và Thanh Long ở phía nam, thuộc huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong vũng có đầm sông B [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của An Hoà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< An Châu An Khê >>