Ý nghĩa của từ ấn hành là gì:

ấn hành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ấn hành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ấn hành mình

1.

1   0

ấn hành


pakāsana (trung)
Nguồn: phathoc.net

2.

0   0

ấn hành


In ra và phát hành. | : '''''Ấn hành''' báo chí.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

0   0

ấn hành


đgt. In ra và phát hành: ấn hành báo chí.
Nguồn: vdict.com

4.

0   0

ấn hành


đgt. In ra và phát hành: ấn hành báo chí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5.

0   0

Ấn hành


in và phát hành.
Nguồn: tratu.soha.vn

6.

0   0

ấn hành


phát hành ấn phẩm
 ninh trên 2014-02-08


Thêm ý nghĩa của ấn hành
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ấm no ấn loát >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa