Ý nghĩa của từ scared là gì:
scared nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ scared. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa scared mình

1

0   0

scared


| Bị hoảng sợ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

scared


Scared /skerd/ là tính từ có nghĩa là bị hoảng sợ bởi cái gì đó
Ví dụ 1: You are a very scared man because of anything. (Bạn là một người rất sợ hãi bởi bất cứ thứ gì)
Ví dụ 2: She has a scared face. (Cô ấy có khuôn mặt sợ hãi)
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của scared
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bucked bucktoothed >>