Ý nghĩa của từ sang tay là gì:
sang tay nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ sang tay. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sang tay mình

1

0   0

sang tay


Nh. Sang tên.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sang tay". Những từ phát âm/đánh vần giống như "sang tay": . sang tay sáng tai sáng tạo. Những từ có chứa "san [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

sang tay


Nh. Sang tên.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

sang tay


(Khẩu ngữ) như sang tên.
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của sang tay
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sang sổ sao bắc đẩu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa