Ý nghĩa của từ sơ hở là gì:
sơ hở nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ sơ hở. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sơ hở mình

1

0   1

sơ hở


Sơ ý, để lộ ra cái cần giữ kín hoặc cần bảo vệ. | : ''Lợi dụng lúc chủ nhà '''sơ hở''', tên gian lẻn vào nhà lấy đồ đạc.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

sơ hở


đgt. Sơ ý, để lộ ra cái cần giữ kín hoặc cần bảo vệ: Lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, tên gian lẻn vào nhà lấy đồ đạc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của sơ hở
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sơ cấp sơ khai >>