Ý nghĩa của từ phức hợp là gì:
phức hợp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phức hợp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phức hợp mình

1

11   1

phức hợp


Là do nhiều thành phần và nhiều yếu tố kết tạo thành.
Tùng Qui - Ngày 10 tháng 7 năm 2016

2

6   3

phức hợp


Do nhiều cái hợp thành.
Nguồn: vdict.com

3

6   4

phức hợp


Do nhiều cái hợp thành.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

9   7

phức hợp


gồm hai hay nhiều thành phần hợp thành cấu tạo phức hợp từ phức hợp
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

phức hợp


Phức hơp là tập hợp lại các ngành nghề nhỏ lẽ...tập hợp lại một khu vực để dễ kiêm tra,kiểm soát, quản lý tốt hơn.
Trần công Trân - Ngày 23 tháng 12 năm 2016

6

4   5

phức hợp


Do nhiều cái hợp thành.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phức hợp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mã đương mã đầu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa