Ý nghĩa của từ phụ thuộc là gì:
phụ thuộc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phụ thuộc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phụ thuộc mình

1

11   10

phụ thuộc


1. đg. Chỉ thực hiện được nhờ những nhân tố bên ngoài: Việc xây dựng phụ thuộc vào nhân công vật liệu... 2. t. Cần được giúp đỡ mới có thể tồn tại nhưng đồng thời lại bị ràng buộc bằng những điều kiện thiệt cho mình: Kinh tế phụ thuộc; Nước phụ thuộc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

7   6

phụ thuộc


anubyañjana (trung)
Nguồn: phathoc.net

3

1   0

phụ thuộc


Quốc gia tuy không bị các nước đế quốc xâm chiếm,trực tiếp thống trị song vẫn lệ thuộc vào chúng
merry - Ngày 01 tháng 10 năm 2017

4

7   7

phụ thuộc


chịu sự ràng buộc, chi phối của cái khác, không thể tồn tại, phát triển nếu thiếu tác động nhất định của cái khác [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

6   8

phụ thuộc


Cần được giúp đỡ mới có thể tồn tại nhưng đồng thời lại bị ràng buộc bằng những điều kiện thiệt cho mình. | : ''Kinh tế '''phụ thuộc'''.'' | : ''Nư [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3   10

phụ thuộc


1. đg. Chỉ thực hiện được nhờ những nhân tố bên ngoài: Việc xây dựng phụ thuộc vào nhân công vật liệu... 2. t. Cần được giúp đỡ mới có thể tồn tạ [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phụ thuộc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phụ bạc radôme >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa