Ý nghĩa của từ phổ biến là gì:
phổ biến nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phổ biến. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phổ biến mình

1

15   6

phổ biến


Có tính chất chung, có thể áp dụng cho cả một tập hợp hiện tượng, sự vật. Quy luật phổ biến của tự nhiên. Nguyên lí phổ biến. | Thường có, thường g [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

10   4

phổ biến


I t. 1 Có tính chất chung, có thể áp dụng cho cả một tập hợp hiện tượng, sự vật. Quy luật phổ biến của tự nhiên. Nguyên lí phổ biến. 2 Thường có, thường gặp ở nhiều nơi, nhiều người. Hiện tượng phổ biến. Lối sống mới ngày càng trở thành phổ biến. II đg. Làm cho [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

8   5

phổ biến


có tính chất chung, có thể áp dụng cho cả một tập hợp các sự vật, hiện tượng quy luật phổ biến của tự nhiên nguyên l&iac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

7   5

phổ biến


I t. 1 Có tính chất chung, có thể áp dụng cho cả một tập hợp hiện tượng, sự vật. Quy luật phổ biến của tự nhiên. Nguyên lí phổ biến. 2 Thường có, thư [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phổ biến
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mai mối phản ứng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa