Ý nghĩa của từ phòng tuyến là gì:
phòng tuyến nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phòng tuyến. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phòng tuyến mình

1

21   2

phòng tuyến


Đường nối liền những vị trí đóng quân nhằm bảo vệ một vị trí xung yếu, một vùng đất đai quan trọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

8   6

phòng tuyến


hệ thống bố trí lực lượng phòng thủ chọc thủng phòng tuyến của địch
Nguồn: tratu.soha.vn

3

3   7

phòng tuyến


d. Đường nối liền những vị trí đóng quân nhằm bảo vệ một vị trí xung yếu, một vùng đất đai quan trọng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phòng tuyế [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   4

phòng tuyến


Đường nối liền những vị trí đóng quân nhằm bảo vệ một vị trí xung yếu, một vùng đất đai quan trọng.
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 12 năm 2016

5

3   8

phòng tuyến


d. Đường nối liền những vị trí đóng quân nhằm bảo vệ một vị trí xung yếu, một vùng đất đai quan trọng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phòng tuyến
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phòng thí nghiệm phòng tối >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa