Ý nghĩa của từ phân vân là gì:
phân vân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phân vân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phân vân mình

1

6   3

phân vân


Nghĩ ngợi chưa biết quyết định như thế nào
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 4 năm 2015

2

6   4

phân vân


Nghĩ ngợi chưa biết quyết định như thế nào: Phân vân không biết nên đi hay nên ở.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

6   4

phân vân


ở trong trạng thái đang phải nghĩ ngợi, chưa biết nên quyết định như thế nào cho phải phân vân không biết nên đi hay ở phâ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

6   6

phân vân


Nghĩ ngợi chưa biết quyết định như thế nào. | : '''''Phân vân''' không biết nên đi hay nên ở.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

5   5

phân vân


Nghĩ ngợi chưa biết quyết định như thế nào: Phân vân không biết nên đi hay nên ở.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phân vân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mới mẻ mới tinh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa