Ý nghĩa của từ phân số là gì:
phân số nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phân số. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phân số mình

1

29   11

phân số


d. Số biểu thị một hay nhiều phần của một đơn vị được chia thành những phần bằng nhau và thường được viết dưới dạng .
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

14   9

phân số


số biểu thị một hay nhiều phần của một đơn vị được chia thành những phần bằng nhau và thường được viết dưới dạng P, phần ở trên gạ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

6   2

phân số


Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên
Ẩn danh - Ngày 16 tháng 11 năm 2014

4

7   9

phân số


Số biểu thị một hay nhiều phần của một đơn vị được chia thành những phần bằng nhau và thường được viết dưới dạng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   5

phân số


Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên, trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

6   12

phân số


d. Số biểu thị một hay nhiều phần của một đơn vị được chia thành những phần bằng nhau và thường được viết dưới dạng .. Các kết quả tìm kiếm liên [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phân số
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phân quyền phét >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa