Ý nghĩa của từ phân hoá là gì:
phân hoá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phân hoá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phân hoá mình

1

18   9

phân hoá


chia thành nhiều bộ phận có những đặc điểm khác hẳn nhau phân hoá giai cấp sự phân hoá giàu nghèo ngày cà [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

11   10

phân hoá


Chia một khối thành nhiều phần có tính chất đối lập nhau: Phân hóa giai cấp; Phân hóa địch.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phân hoá". Những từ phát âm [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

phân hoá


Phân chia các bộ phận có chức năng khác nhau
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 4 năm 2018

4

13   13

phân hoá


Chia một khối thành nhiều phần có tính chất đối lập nhau. | : ''Phân hóa giai cấp.'' | : ''Phân hóa địch.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

11   11

phân hoá


Chia một khối thành nhiều phần có tính chất đối lập nhau: Phân hóa giai cấp; Phân hóa địch.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phân hoá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mục nát mục sư >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa