Ý nghĩa của từ người đánh xe là gì:
người đánh xe nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ người đánh xe Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa người đánh xe mình

1

0   4

người đánh xe


khattu (nam), sākaṭika (nam), sāratthi (nam), sāratthī (nam), sūta (nam)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của người đánh xe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngũ chủng đàn pháp Ngũ chủng định tâm >>