Ý nghĩa của từ ma-dút là gì:
ma-dút nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ma-dút. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ma-dút mình

1

11   2

ma-dút


Dầu đặc dùng làm nhiên liệu để chạy máy.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

7   4

ma-dút


Dầu đặc dùng làm nhiên liệu để chạy máy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

8   6

ma-dút


Dầu đặc dùng làm nhiên liệu để chạy máy.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ma-dút". Những từ có chứa "ma-dút" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictiona [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của ma-dút
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ma-két lục bộ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa