Ý nghĩa của từ mẫu mực là gì:
mẫu mực nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ mẫu mực. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mẫu mực mình

1

13   5

mẫu mực


Đáng làm gương: Cử chỉ mẫu mực.
Nguồn: vdict.com

2

9   5

mẫu mực


Đáng làm gương: Cử chỉ mẫu mực.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

5   5

mẫu mực


Đáng làm gương. | : ''Cử chỉ '''mẫu mực'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   7

Mẫu mực


(Khẩu ngữ) mẫu để theo đó có thể tạo ra hàng loạt những cái khác (nói khái quát) hàng làm ra không theo m [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của mẫu mực
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mẫu cữu phương sách >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa