Ý nghĩa của từ mưu kế là gì:
mưu kế nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mưu kế. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mưu kế mình

1

13   7

Mưu kế


cách khôn khéo được tính toán kĩ để đánh lừa đối phương, nhằm đạt mục đích của mình bàn tính mưu kế m [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

9   10

mưu kế


Kế hoạch tiến hành công việc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

6   8

mưu kế


Kế hoạch tiến hành công việc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mưu kế". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mưu kế": . mù khơi mưu kế
Nguồn: vdict.com

4

5   9

mưu kế


yogga (trung)
Nguồn: phathoc.net

5

4   9

mưu kế


Kế hoạch tiến hành công việc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của mưu kế
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phần h phần cảm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa