Ý nghĩa của từ impendence là gì:
impendence nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ impendence Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa impendence mình

1

0   0

impendence


Tình trạng sắp xảy đến, tình trạng sắp xảy đến trước mắt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của impendence
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jingoistic jin >>