Ý nghĩa của từ hoàn tục là gì:
hoàn tục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hoàn tục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hoàn tục mình

1

16   10

hoàn tục


Nói người tu hành trở lại đời sống của thường dân.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

10   5

hoàn tục


Nói người tu hành trở lại đời sống của thường dân.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

9   9

hoàn tục


Nói người tu hành trở lại đời sống của thường dân.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hoàn tục". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hoàn tục":  [..]
Nguồn: vdict.com

4

10   11

hoàn tục


từ bỏ đời tu hành và trở lại đời trần tục. Đồng nghĩa: hồi tục
Nguồn: tratu.soha.vn

5

7   11

hoàn tục


uppabbajati (u + pa +vaj +a)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của hoàn tục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tư tâm tư trợ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa